Föreningens nu gällande stadgar antogs vid årsmöten 26 juni 2000 och 19 juni 2001, dessa stadgar har därmed ersatt de tidigare.

§ 1: Östra Kummelnäs Fastighetsägareförening är en opolitisk sammanslutning av ägare eller innehavare av villafastighet, radhus, annat eget hem, fritidshus eller tomt, där sådan bostad kan uppföras.

§ 2: Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av ägare till nämnda fastigheter samt att bevaka utvecklingen inom föreningens verksamhetsområde.

§ 3: Föreningens verksamhetsområde är Östra Kummelnäs. Östra Kummelnäs utgörs av området som är beläget öster och norr om Kummelnäsvägen och i västlig riktning väster om Vikinghillsvägen fram till Risets tomtförening. Vidare ingår fastigheterna direkt öster om Hertigvägen. Fastigheterna från Eols Udde i väster fram t.o.m direkt öster om Hertigvägen ingår i området. Lövbergavägen ingår i nordlig riktning från korsningen Kummelnäsvägen-Lövbergavägen. Vidare ingår fastigheterna direkt öster om Vikinghillsvägen 2 fram t.o.m. Nordmannavägen i området. Fastigheterna på Nordmannavägen, Näckrosvägen och Frövägen ingår också. Ett litet område väster om Östra Uppfartsvägen fram till Höggarnsvägen-Hedevägen ingår inte i området.
Se även karta.

§ 4: Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av upp till sex ordinarie ledamöter och två suppleanter. Ordförande väljes särskilt för en tid av ett år, medan sekreterare och kassör väljes för en tid av två år. Styrelsen är beslutsför när hälften av dess ledamöter är närvarande. Vid första valet eller vid ökning av antalet ledamöter skall mandattiden för de valda anges. Suppleanter väljes för en tid av två år. Avgående ledamöter kan omväljas. Första gången styrelseval av äger rum enligt dessa stadgar skall dock två styrelseledamöter och en suppleant väljas för endast ett år. Valberedningen består av två personer.

§ 5: Styrelsen beslutar i frågor om antagning av nya medlemmar respektive återantagning av uteslutna medlemmar och uteslutning av medlemmar.
Styrelsen äger rätt utesluta medlem, som icke erlagt stadgad årsavgift före mars månads utgång.

§ 6: Föreningens sammanträden är årsmöte, extra årsmöte och extra sammanträde. Föreningen sammanträder till årsmöte före juni månads utgång på av styrelsen angiven tid och plats. Styrelsen äger sammankalla extra sammanträde med föreningen på tid och plats, som av styrelsen bestämmes. Sådana sammanträden är styrelsen skyldig att utlysa, när det för viss angiven fråga påfordras av minst en tiondel av föreningens medlemmar. Vid extra årsmöte och extra sammanträde får beslut ej fattas i andra frågor än som angivits i kallelsen. Beslut vid årsmöte, extra årsmöte och extrasammanträde tas med enkel majoritet.

§ 7: Kallelse till årsmöte skall tillsammans med den för sammanträdet föreslagna dagordningen, verksamhetsberättelsen, balansräkning, resultaträkning, revisionsberättelse samt motioner meddelas samtliga medlemmar minst fjorton dagar i förväg. Kallelse till extra sammanträde skall tillsammans med den för sammanträdet föreslagna dagordningen meddelas minst tio dagar före sammanträdet.

§ 8: Vid föreningens sammanträden äger en deltagande medlem per fastighet en röst. Röstning genom fullmakt får ske, varvid medlem dock ej äger rösträtt för mer än en fullmakt.

§ 9: All omröstning vid föreningens sammanträden verkställes öppet, därest ej sammanträdet för visst fall beslutar, att omröstningen skall vara sluten. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst, dock icke vid val, där lotten skiljer.

§ 10: Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma till behandling:

Val av ordförande och övriga funktionärer för sammanträdet.
Fråga om stadgeenlig kallelse utgått.
Godkännande av dagordning.
Behandling av verksamhetsberättelse.
Behandling av balans- och resultaträkning.
Revisorernas berättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Beslut om arvoden till styrelsen.
Val av styrelseordförande.
Val av ledamöter till styrelsen.
Val av suppleanter till styrelsen.
Val av revisorer.
Val av revisorssuppleant.
Val av valberedning.
Fastställande av årsavgiftens storlek.
Ärenden, vilka av styrelsen föreslagits årsmötet.
Motioner.
Övrigt/meddelanden.
Mötets avslutas med att tid och plats för protokollets justering bestäms samt protokollets tillgänglighet för medlemmarna.

§ 11: Motioner som medlemmar önskar få behandlat på årsmötet skall senast den 30 januari inkommit till styrelsen.

§ 12: Det åligger styrelsen att handha föreningens angelägenheter. Styrelsen skall för föreningens ändamål förvalta dess tillgångar samt meddela bemyndigande att teckna föreningens firma. Föreningens räkenskaper skall avslutas vid utgången av mars månad. Årligen före den 15 maj skall styrelsen avge redovisning och berättelse över handhavandet av föreningens medel och sina åtgöranden i övrigt. Denna berättelse skall granskas av två revisorer, vilka har att före den 1 juni samma år däröver avge berättelse med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet.

§ 13: Beslut om ändring av dessa stadgar eller upplösning av föreningen får endast fattas vid årsmöte. För giltigheten av sådant beslut erfordras, att detsamma fattas vid två näst efter varandra följande årsmöten, varav ett kan vara extra årsmöte, med minst 3/4-dels majoritet.

§ 14: Vid föreningens upplösning skall dess tillgångar i enlighet med vid årsmötet fattat beslut disponeras för ändamål, som kan anses gagna föreningens syften i fastighetsägareföreningens verksamhetsområde.